مجله مدیریت استراتژیک صنعتی

مجله مدیریت استراتژیک صنعتی

Journal of Industrial Strategic Management


پوستر مجله مدیریت استراتژیک صنعتی

آخرین شماره volume 2, no. 3, Aug. 2017
سردبیر:

نام اختصاری:
موضوعات کلی:علوم انسانی / مدیریت
موضوعات اختصاصی:
سازمان همکار