زمین شناسی کاربردی پیشرفته

زمین شناسی کاربردی پیشرفته
سردبیر:علیرضا زراسوندی
دکتر عباس چرچی
نام اختصاری:
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:زمین شناسی
سازمان همکار