زمین شناسی مهندسی(انجمن مهندسی زمین شناسی ایران)

زمین شناسی مهندسی(انجمن مهندسی زمین شناسی ایران)
سردبیر:ماشااله خامه چیان
ضیاءالدین شعاعی
نام اختصاری:زمین شناسی مهندسی
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:مهندسی معدن
سازمان همکار