سامانه های غیرخطی در مهندسی برق

سامانه های غیرخطی در مهندسی برق
سردبیر:اکبر غفارپور رهبر
مهرداد امامی تبریزی
نام اختصاری:JNSEE
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:برق و کامپیوتر
سازمان همکار