مجله سیاستگذاری عمومی

مجله سیاستگذاری عمومی

Public policy
فصلنامه سیاستگذاری عمومی به موجب مجوز شماره 3/18/194971 کمیسیون بررسی نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دارای امتیاز  علمی- پژوهشی  می باشد.