شیمی سبز و فناوریهای پایدار

شیمی سبز و فناوریهای پایدار
سردبیر:سردبیری علی اصغر محمدی

نام اختصاری:
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:شیمی
سازمان همکار
انجمن مهندسی شیمی ایران