صوت و ارتعاش

صوت و ارتعاش
سردبیر:فیروز بختیاری نژاد
دکتر حمید مهدیقلی
نام اختصاری:
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:مکانیک
سازمان همکار