مجله رادار و سنجش از راه دور نوری

مجله رادار و سنجش از راه دور نوری

Journal of Radar and Optic Remote Sensingپوستر مجله رادار و سنجش از راه دور نوری


سردبیر:

نام اختصاری:JRORS
موضوعات کلی:علوم انسانی / جغرافیا
موضوعات اختصاصی:
سازمان همکار