مجله شبیه سازی و تجزیه و تحلیل فن آوری های نوین در مهندسی مکانیک

مجله شبیه سازی و تجزیه و تحلیل فن آوری های نوین در مهندسی مکانیک

Journal of Simulation and Analysis of Novel Technologies in Mechanical Engineeringپوستر مجله شبیه سازی و تجزیه و تحلیل فن آوری های نوین در مهندسی مکانیک

این مجله تفاهم نامه همکاری با انجمن ساخت و تولید ایران را دارا می باشد.این مجله عضو پایگاه اسنادی علوم حهان اسلام (ISC) بوده است.همچنین در SID نیز نمایه می شود.
سردبیر:

نام اختصاری:JSME
موضوعات کلی:فنی و مهندسی / مهندسی مکانیک
موضوعات اختصاصی:
سازمان همکار