مجله فیزیک نظری و کاربردی

مجله فیزیک نظری و کاربردی

Journal of Theoretical and Applied Physics
سردبیر:

نام اختصاری:JTAP
موضوعات کلی:علوم پایه / فیزیک
موضوعات اختصاصی:
سازمان همکار