کتابداری و اطلاع رسانی

کتابداری و اطلاع رسانی
سردبیر:سعید رضایی شریف آبادی
سیّد علی اردلان جوان
نام اختصاری:
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:کتابداری، آرشیو و نسخه پژوهی
سازمان همکار