کنترل

کنترل
سردبیر:علی خاکی صدیق
پروفسور ایرج گودرزنیا
نام اختصاری:JoC
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:برق و کامپیوتر
سازمان همکار