مجله مطالعات حقوق تطبیقی

مجله مطالعات حقوق تطبیقی
سردبیر:سعید حبیبا
محمدرضا تخشید
نام اختصاری:
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:فقه و حقوق
سازمان همکار