مدیریت اطلاعات

مدیریت اطلاعات
سردبیر:محمد ابویی اردکانی
فرهاد شیرانی
نام اختصاری:
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:کتابداری، آرشیو و نسخه پژوهی
سازمان همکار