مدیریت شهری

مدیریت شهری
سردبیر:محمد رضا بمانیان
مهندس هوشنگ خندان دل
نام اختصاری:مدیریت شهری
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:معماری
سازمان همکار