مدیریت مخاطرات محیطی

مدیریت مخاطرات محیطی
سردبیر:ابراهیم مقیمی
مهدی زارع
نام اختصاری:
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:جغرافیا
سازمان همکار
دانشگاه تهران