مجله مرتع

مجله مرتع

Rangeland
نشریه مرتع، نشریه علمی پژوهشی انجمن مرتعداری ایران می باشد که مدیر مسئول آن جناب دکتر بصیری رئیس انجمن مرتعداری ایران و سردبیر جناب دکتر آذرنیوند استاد دانشگاه تهران می باشند. تمامی اعضای هیات تحریریه نشریه اساتید رشته مرتع یا رشته های مرتبط در دانشگاههای بزرگ کشور می باشند. این نشریه طی مجوز شماره 3/4447  و شاپا 0891- 2008 از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دارای درجه علمی- پژوهشی است . از بهار سال 1386 شروع به چاپ مقالات مرتبط با رشته مرتعداری نموده است.