مطالعات اوراسیای مرکزی

مطالعات اوراسیای مرکزی
سردبیر:الهه کولایی
محمدرضا تخشید
نام اختصاری:JCE
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:علوم سیاسی
سازمان همکار