مطالعات پیشگیری از جرم

مطالعات پیشگیری از جرم
سردبیر:حسین غلامی
محمد شرفی
نام اختصاری:پیشگیری از جرم
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:علوم اجتماعی
سازمان همکار