مطالعات تطبیقی هنر

مطالعات تطبیقی هنر
سردبیر:مهدی حسینی
دکتر فرهنگ مظفر
نام اختصاری:
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:هنر
سازمان همکار