مطالعات حقوق انرژی

مطالعات حقوق انرژی
سردبیر:الهام امین زاده
محمدرضا تخشید
نام اختصاری:
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:فقه و حقوق
سازمان همکار