مطالعات حقوق خصوصی

مطالعات حقوق خصوصی
سردبیر:حسن بادینی
دکتر محمدرضا تخشید
نام اختصاری:
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:فقه و حقوق
سازمان همکار