مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی

مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی
سردبیر:دکتر علی خالقی
دکتر محمدرضا تخشید
نام اختصاری:
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:فقه و حقوق
سازمان همکار