مطالعات رفتار سازمانی

مطالعات رفتار سازمانی




سردبیر:شمس االسادات زاهدی
محمد علی سرلک
نام اختصاری:مطالعات رفتار سازمانی
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:مدیریت
سازمان همکار