اقتصاد توسعه و برنامه ریزی

اقتصاد توسعه و برنامه ریزیاین مجله در SID نمایه شده است .
سردبیر:

نام اختصاری:
موضوعات کلی:علوم انسانی / اقتصاد
موضوعات اختصاصی:
سازمان همکار