مطالعات زبانی و بلاغی

مطالعات زبانی و بلاغی
سردبیر:عصمت اسماعیلی
قدرت الله خیاطیان
نام اختصاری:
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:ادبیات و زبان ها
سازمان همکار
انجمن جمعیت توسعه علمی ایران