مطالعات و تحقیقات اجتماعی ایران

مطالعات و تحقیقات اجتماعی ایران
سردبیر:محمدرضا جوادی یگانه
حسین ایمانی جاجرمی
نام اختصاری:
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:علوم اجتماعی
سازمان همکار