اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی

اکوفیزیولوژی گیاهان زراعیفصلنامه علمی پژوهشی اکو فیزیولوژی گیاهان زراعی-به چاپ مقالات منتخب در زمینه مسائل مرتبط با جنبه های اکو فیزیولوژیکی در گیاهان زراعی و مباحث نوین مرتبط می پردازد.این فصلنامه متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس بوده و در حال به روز رسانی مقالات می باشد. همچنین دارای سایت مستقل متعلق به سینا وب می باشد.
سردبیر:

نام اختصاری:
موضوعات کلی:علوم پایه / زیست‌شناسی
موضوعات اختصاصی:
سازمان همکار