مهندسی شیمی ایران

مهندسی شیمی ایران
سردبیر:سید جلال الدین شایگان سالک
وحید تقی ­خانی
نام اختصاری:
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:مهندسی شیمی، نفت، پلیمر
سازمان همکار