مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی

مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی
سردبیر:یحیی جمور
مهندس محمد سرپولکی
نام اختصاری:
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:عمران
سازمان همکار