نقد ادب معاصر عربی

نقد ادب معاصر عربی
سردبیر:محمد علی آذرشب
دکترفاطمه قادری
نام اختصاری:
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:ادبیات و زبان ها
سازمان همکار