بوم شناسی گیاهان زراعی

بوم شناسی گیاهان زراعی


پوستر بوم شناسی گیاهان زراعی
این نشریه قبلاً (تا شماره تابستان 1393) با نام مجله دانش نوین کشاورزی پایدار منتشر می شد و از پاییز 1393 با عنوان بوم شناسی گیاهان زراعی انتشار می یابد.
سردبیر:

نام اختصاری:AEJ
موضوعات کلی:کشاورزی و منابع طبیعی / کشاورزی و منابع طبیعی
موضوعات اختصاصی:
سازمان همکار