فصلنامه بوم شناسی گیاهان زراعی

فصلنامه بوم شناسی گیاهان زراعی

Agroecology Journalپوستر فصلنامه بوم شناسی گیاهان زراعی

فصلنامه بوم شناسی گیاهان زراعی از سال 1384 توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه با مجوز دفتر گسترش و تولید علم سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی منتشر می شود. 

این فصلنامه در آخرین ارزیابی سامانه نشریات دانشگاه آزاد اسلامی (شهریور ماه 97) موفق به اخذ رتبه A با امتیاز 87 گردید. 

این نشریه قبلاً (تا شماره تابستان 1393) با نام مجله دانش نوین کشاورزی پایدار منتشر می شد و از پاییز 1393 با عنوان بوم شناسی گیاهان زراعی انتشار می یابد.