مهندسی معماری و برنامه ریزی شهری

مهندسی معماری و برنامه ریزی شهری

International Journal of Architectural Engineering and Urban Planning
سردبیر:محسن فیضی
معاونت پژوهشی و فناوری
نام اختصاری:IJAUP
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:معماری
سازمان همکار