عرضه و مدیریت عملیات

عرضه و مدیریت عملیات

International Journal of Supply and Operations Management
سردبیر:ابوالفضل میرزازاده
محمدعلی سبحان اللهی
نام اختصاری:
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:صنایع
سازمان همکار