پژوهشنامه ادبیات و زبان شناسی

پژوهشنامه ادبیات و زبان شناسی

Journal of Literature and Linguisticsپژوهشنامه ادبیات و زبان شناسی توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآباد فارس منتشر می شود.
موضوعات کلی:علوم انسانی / زبان و ادبیات فارسی