زبانشناسی کاربردی ایران

زبانشناسی کاربردی ایران

Iranian Journal of Applied Linguistics
سردبیر:محمودرضا عطایی
پروفسور محمودرضا عطایی
نام اختصاری:
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:ادبیات و زبان ها
سازمان همکار