علوم زمین ایران

علوم زمین ایران

Iranian Journal of Earth Science
سردبیر:حبیب ملایی
دکتر علی اصغر آریایی
نام اختصاری:IJES
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:زمین شناسی
سازمان همکار