مطالعات اقتصادی ایران

مطالعات اقتصادی ایران

Iranian Journal of Economic Studies
سردبیر:علی حسین صمدی
سید مجتبی زبرجد
نام اختصاری:IJES
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:اقتصاد
سازمان همکار