مجله علمی ریاضی ایران

مجله علمی ریاضی ایران

Iranian Journal of Mathematical Chemistry




سردبیر:سید علی رضا اشرفی
بهنام بازیگران
نام اختصاری:IJMC
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:شیمی
سازمان همکار