علوم ریاضی و فناوری اطلاعات ایران

علوم ریاضی و فناوری اطلاعات ایران

Iranian Journal of Mathematical Sciences and Informatics
سردبیر:علی ایرانمنش

نام اختصاری:
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:ریاضی
سازمان همکار