مهندسی مکانیک

مهندسی مکانیک

Iranian Journal of Mechanical Engineering Transactions of the ISME
سردبیر:محمد رضا اسلامی
غفاری
نام اختصاری:jmee
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:مکانیک
سازمان همکار