مجله علمی و فناوری ایران - ترانزیت الکتریکی

مجله علمی و فناوری ایران - ترانزیت الکتریکی

Iranian Journal of Science and Technology -Transaction of Electrical Engineering
سردبیر:M.A. Masnadi-Shirazi

نام اختصاری:IJSTE
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:برق و کامپیوتر
سازمان همکار