مجله علمی و فناوری ایران - ترانزیت مهندسی مکانیک

مجله علمی و فناوری ایران - ترانزیت مهندسی مکانیک

Iranian Journal of Science and Technology -Transaction of Mechanical Engineering
سردبیر:Mohammad Eghtesad

نام اختصاری:IJSTM
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:مکانیک
سازمان همکار