تحقیقات دامپزشکی ایران

تحقیقات دامپزشکی ایران

Iranian Journal of Veterinary Research
سردبیر:عزیزاله خداکرم تفتی
معاونت امور پژوهشی
نام اختصاری:IJVR
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:دامپزشکی
سازمان همکار