فن آوری پیشرفته ورزش

فن آوری پیشرفته ورزش

Journal of Advanced Sport Technology
سردبیر:عباس معمارباشی

نام اختصاری:
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:تربیت بدنی
سازمان همکار