مهندسی شیمی و نفت

مهندسی شیمی و نفت

Journal of Chemical and Petroleum Engineering
سردبیر:Shariaty-Niassar, Mojtaba Shariaty-Niassar, Mojtaba

نام اختصاری:JChPE
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:مهندسی شیمی، نفت، پلیمر
سازمان همکار