مهندسی صنایع و سیستم

مهندسی صنایع و سیستم

Journal of Industrial and Systems Engineering
سردبیر:احمد ماکوئی
محمدرضا امین ناصری
نام اختصاری:JISE
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:صنایع
سازمان همکار