مهندسی کیفیت و بهینه سازی تولید

مهندسی کیفیت و بهینه سازی تولید

Journal of Quality Engineering and Production Optimization
سردبیر:مهدی بشیری
Hamidreza Navidi (Ph.D)
نام اختصاری:
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:صنایع
سازمان همکار