پژوهش های اقتصاد روستا

پژوهش های اقتصاد روستا
سردبیر:

نام اختصاری:پژوهش های اقتصاد روستا
موضوعات کلی:کشاورزی و منابع طبیعی / کشاورزی و منابع طبیعی
موضوعات اختصاصی:
سازمان همکار