فصلنامه پژوهش های اقتصاد روستا

فصلنامه پژوهش های اقتصاد روستا

Rural economy research
مجله پژوهش‌های اقتصاد روستا، مکانی برای تحقیق، بحث، سیاست‌گذاری و فعالیت دربارة اقتصاد روستا در ایران فراهم می‌آورد. هدف این مجله، ترویچ پژوهش و افزایش علاقه در اقتصاد روستایی ایران و افزایش کاربرد اصول علمی به منظور حل مشکلات بخش کشاورزی، روستایی و مسائل مرتبط با آن، در سطح ملی می‌باشد. از اهداف دیگر این مجله، ایجاد ارتباط بین اقتصاددانان کشاورزی، اقتصاددانان روستایی و جامعه‌شناسان در سطوح محلی، ملی و بین‌المللی است.

زمینه‌های تمرکز این مجله عبارتند از: تجارت، آموزش، محیط زیست و پایداری، جهانی‌سازی، دولت، طرح‌ریزی، علوم و تکنولوژی، کارهای اجتماعی و رفاه اقتصادی، توریسم، مدیریت منابع آب و منابع طبیعی.