مجله انجمن شیمی ایران

مجله انجمن شیمی ایران

Journal of the Iranian Chemical Society JICS
سردبیر:مجتبی شمسی پور
علی اکبر صبوری
نام اختصاری:
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:شیمی
سازمان همکار